หัวหน้างานมอบหมายงานยังไงให้ได้งานคุณภาพ

หัวหน้างาน

การมอบหมายงานเป็นเทคนิคหนึ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จของงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี และแม้ว่าการมอบหมายงานจะเป็นหนึ่งในหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่หลายๆครั้งหัวหน้างานก็ต้องเจอกับอุปสรรคในการมอบหมายงาน ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานแล้วไม่ได้ผลงน หรือมอบหมายงานไปแล้วแต่พนักงานทำงานไม่ได้เพราะไม่เข้าใจในเนื้อหางานที่แท้จริง ปัญหาการมอบหมายงานของหัวหน้างานสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นมาได้โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1 หัวหน้างานต้องรู้จริง

หัวหน้างานต้องรู้จริงในงานที่ต้องการมอบหมาย เพื่อที่จะได้อธิบายให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายงานไปทำได้อย่างชัดเจน

2 หัวหน้างานต้องมีทักษะในการสื่อสาร

หัวหน้างานต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดงานให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน  

3 หัวหน้างานต้องมีทักษะการโน้มน้าวใจ

หัวหน้างานต้องรู้จักนำทักษะการจูงใจและโน้มน้าวในมาใช้ เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยพาะในงานที่มีความยากมากกว่าปกติ หรือเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน หรือเป็นโครงการใหญ่ที่มีความกดดันในการทำงานสูง ทักษะการโน้มน้าวใจนั้นจะช่วยทำให้พนักงานเห็นความสำคัญเกิดความสนใจอยากทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น

4 หัวหน้างานต้องมีทักษะการใช้คน

หัวหน้างานต้องรู้จักใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the right man to the right job) นั่นหมายความว่าหัวหน้างานต้องรู้ว่าพนักงานคนใดในทีมมีความสามารถด้านใดโดดเด่น เพื่อจะได้คัดเลือกคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ต้องการจะมอบหมายให้ได้อย่างแม่นยำ

5 หัวหน้างานต้องเป็นพี่เลี้ยงได้

แม้ว่าจะมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมกับงานและสื่อสารอธิบายงานได้ละเอียดดีแล้วแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เสมอว่าพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานนั้นจะเกิดความไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือไม่ หรืออาจเกิดความกังวลใจว่าจะไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้ หัวหน้างานจึงต้องคอยแนะนำสร้างความอุ่นใจ วางใจ ให้กับพนักงาน อยู่เสมอเพื่อช่วยสนับสนุนให้งานที่มอบหมายไปสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

หัวหน้างานมีบทบาทเป็นทั้งผู้นำเป็นผู้สนับสนุนทีมงานและที่สำคัญหัวหน้างานยังต้องคอยผลักดันให้ทุกๆ คนในทีมสามารถสร้างผลงานและพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถของตัวเองและทีมงานอีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการมอบหมายงานอันจะเป็นการช่วยให้ทีมงานก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงได้ การมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ