ตัวอย่างผลงานด้านงานเขียนแนวพัฒนาตนเองและครอบครัว

จากประสบการณ์การทำงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การเป็นพนักงานระดับปฏิบัติงานจนเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานและผู้บริหารในบริษัทเอกชน มีโอกาสได้ทำงานในหลากหลายหน้าที่และรูปแบบ ได้พบเจอปัญหาด้านการสื่อสารจากทุกระดับของการทำงานและได้ตระหนักชัดว่า “การสื่อสาร” เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกหน้าที่ แต่กลับเป็นหนึ่งเรื่องที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้เสมอ จากการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ซึ่งหลายครั้งส่งผลให้การทำงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย แต่โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ทุกคนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการสื่อสารได้อีกมาก ขอเพียงเห็นประโยชน์ในการสื่อสารและมีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจออนไลน์